Mediapool.bg | 16.12.2017 12:29:03 | 130

Риболовци излизат на протест срещу нов ВЕЦ на река Златна Панега


Риболовци от цялата страна излизат в неделя на протест срещу пресушаването на реките от малки водно-електрически централи (ВЕЦ). Това съобщиха организаторите на протеста сдружение "Балканка" и спининг клуб "Стари видри". Поводът за поредното недоволство е незаконното, според тях, разрешаване на строителството на новата ВЕЦ "Румянцево – ІІ", която ще бъде построена "в един емблематичен за пъстървовите риболовци и за биоразнообразието участък от река Златна Панега". Риболовците призовават Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) да извърши проверка на строителнните книжа и да спре незаконния строеж, докато не е станало прекалено късно. Историята В началото на 2016 г. риболовци забелязат активност от страна на инвеститора в района, където е предвидена да бъде изградена новата водноелектрическа централа. Правят протест и сезират компетентните органи. Министерствотона околната среда и водите се запознава с представените от тях доказателства. Подава сигнал в прокуратурата с искане обявяването на нищожност на незаконното решение на тогавашния директор на РИОСВ Плевен Рени Атанасова, да не се изготвя ОВОС за ВЕЦ "Румянцево -II". Следва дело в Административен съд – Плевен, който отменя решението на РИОСВ-Плевен, че не е необходим ОВОС. Инвеститорът на обекта и община Луковит обжалват решението на Плевенския административен съд. На 13 април 2017г. Върховният административен съд (ВАС) се произнася, че  актът на РИОСВ Плевен не може да бъде обявен за нищожен, заради изтекли срокове, въпреки че нарушава закона.   По този начин само заради изтървани срокове за обжалване се дава зелена светлина на абсолютно незаконен ВЕЦ,  смятат риболовците. Решението за строеж Те посочват аргументи защо според тях разрешението за строеж на ВЕЦ „Румянцево ІІ“ продължава да е„абсолютно незаконно“. Издаденото разрешително за водовземанепрез 2013г. е недопустимо съгласнодействащия тогава План за управление на речните басейни- 2010-2015(ПУРБ). Строежът е недопустим и по действащия План за управление на речните корита на Дунавския район 2016-2021г., в който реката попада в зона за защита на стопански ценни видовериба, заради наличието на балканска пъстърва. Решението на РИОСВ – Плевен да не се изготвя ОВОС е в пряко нарушениенапроцедурите, вписани в Закона за опазване на околната среда(ЗООС)и нарушава Директивата за опазване на природнитеместообитания на европейска общност 92/43/ЕО. РекаЗлатна Панега е включена изцяло вграниците на защитена зона„Карлуково“от екомрежата „Натура 2000“. Разрешителното за водовземане е издадено в нарушение на чл. 118ж и чл. 60,ал.3, точка 4 от Закона за водите, твърдят рибарите. Според тях реконструкцията на съществуващия бент представлява строеж по смисъла наЗакона за устройство на територията (ЗУТ). За това няма учредено възмездно право на строеж и ползване на съоръжения върхупублична държавна собственост, което е в разрез сразпоредбите на чл. 144 от ЗУТ ичл. 62 от Закона за енергетиката(ЗЕ). Този проблемнашумя през последните седмицислед разследване на Нова телевизия, а регионалният министър Николай Нанков разпореди на ДНСК да направи проверка по случаите и да излезе със становище за решаване на проблема. Проверката трябва да приключи до края на януари. Разрешението за строеж е издадено без наличие на задължителноторазрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова дирекцияПлевен, твърдят още рибарите. Реката Река Златна Панега и изворът ѝ „Глава Панега” е най-големия карстов извор вБългария, припомнят риболовците, какво се опитват да опязат за бъдещите поколения. Това е една от най-легендарните реки за пъстървовите риби у нас. Не случайно реката привлича голям брой риболовци, както отстраната, така и от чужбина, което е наложило специална мярка за риболов„Хвани и пусни” за балканската пъстърва съгласно заповед на земеделския министър. Поради сравнителномалката надморска височина и относително студените води дори през лятото, врека Златна Панега се срещат видове характерни както за равнинните реки, така и запланинските. В реката все още има многочислени популации на приоритетни за опазване водниживотни, сред които овална речни мида, горчивка, балкански щипок, обикновен шипок, черна мряна, поточен рак. В участъка, където е предвидена за изграждане МВЕЦ „Румянцево-ІІ“, през 2015г. беше открита популация от застрашения от изчезване вид главоч(Cottus gobio), който е в Червената книганаБългария. Като основна причиназа изчезването на вида се посочва „загуба (деградация) на местообитанията, врезултат на хидротехнически дейности, свързани с напречно прегражданена речните корита“ Да спрем унищожаването на българската природа, призовават риболовците и канят всички на протеста в село Румянцево в неделя.

Прочети цялата публикация