Cross.bg | 13.08.2019 12:48:00 | 55

Фонд на фондовете отвори заявленията за участие в процедурата за избор на финансови посредници


Днес, 13 август 2019 г., в сградата на Фонд на фондовете се проведе публично заседание, на което членовете на комисията за избор на финансови посредници отвориха заявленията за участие. Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране". Той е финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.В определения от възложителя срок са получени заявления за участие по всички 8 обособени позиции. Портфейлната гаранция ще покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл, до достигане на тавана на загуби на ниво портфейл. Микрокредитите, които ще се предоставят, ще са насочени към стартиращи предприятия (в т.ч. такива на лица от уязвими групи: безработни повече от 6 месеца, младежи на възраст до 29 г., вкл. и лица с увреждания) и социални предприятия.Със средствата ще се финансират дейности, свързани с придобиване на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице; развитие и повишаване на уменията на работници и служители, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 20 млн. лв., като очакваната обща сума на микрокредитите за крайни получатели е 100 млн. лв

Прочети цялата публикация