Mediapool.bg | 24.10.2019 14:14:21 | 124

КЗК забрани и на "Еврохолд" сделка с ЧЕЗ


Вторият опит на чешката енергийна група ЧЕЗ да продаде активите си в България също пропада, след като в четвъртък Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани сделката, също както стори това преди година с постигнатото споразумение на чехите с пазарджишката компания "Инерком". Мотивът на антимонополната комисия е, че придобиването на енергиен бизнес от страна на застрахователния холдинг може да наруши пазара. "Предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, обединяването на опита, на икономическия ресурс и пазарните позиции на концентриращите се предприятия в електроенергийния и застрахователния сектори създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група", пише в решението на КЗК. Според нея "наличието на съществени конгломератни ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари". Решението на КЗК може да се обжалва в 14-дневен срок. Забраната идва само две седмици, след като комисията реши, че трябва да се извърши задълбочен анализ на сделката, който по закон може да продължи 4 месеца. Тогава антимонополният орган прецени, че застрахователят може да злоупотребява с положението си и да удари конкурентите на ЧЕЗ на енергийния пазар, тъй като за да играе на борсата за ток търговецът "ЧЕЗ Трейд", а и "ЧЕЗ Електро" имат нужда от застраховки гаранции по сделките. Отделно възобновяемите енергийни централи трябва да предоставят обезпечения в държавния Фонд "Сигурност на електроенергийната система", тъй като той покрива разликата между постиганите от тях цени на борсата, където са длъжни да продават тока си, и преференциалните, определени от енергийния регулатор. Макар от "Еврохолд" да внесоха разяснение в КЗК, че в момента не предлагат такъв тип застраховки обезпечения и не възнамеряват да издават такива за своите  дружества, тъй като процедурата е тежка за свързани лица, от комисията продължават да виждат проблеми. "Имайки предвид характеристиките на пазарите, на които оперират придобиваните дружества от групата на ЧЕЗ в България може да се заключи, че същата има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, както и възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата. Придобиваните предприятия са част от вертикално интегрирана група, което предоставя допълнително предимство на новата обединена група. На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Съгласно становището на Министерство на енергетиката, дружества от придобиваната група имат съществена роля за качественото и сигурно задоволяване на потребностите на обществото от електрическа енергия, респективно за енергийната сигурност на страната. В тази насока е и изразеното становище на ДАНС, в което се посочва, че в Групата на придобиваните дружества има активи, представляващи стратегически обекти важни за националната сигурност и за стабилността на енергийната система, която е от изключително значение за функциониране на икономиката и обществото", пишат в решението си от КЗК. Комисията отбелязва още, че "във връзка с обстоятелството, че търговията с електроенергия изисква все по-големи ресурси и на практика е необходимо предоставянето на значителни обезпечения към различни търговски участници и органи, още преди сключването на договори с клиенти, то планираната концентрация ще създаде съществено предимство на участниците в сделката с оглед наличието на сериозни финансови изисквания към участниците на свободния пазар на търговия с електрическа енергия". КЗК прави "безспорен извод, че планираната сделка ще доведе до съществено увеличаване пазарната мощ на концентриращите се предприятия, които ще имат възможност да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти". "Обединените финансови ресурси и пазарни позиции ще позволят на новата група да осъществява стопанска дейност на съответните анализирани пазари при отсъствие на ефективен конкурентен натиск от страна на останалите търговски участници. Също така, същността на търговията на електрическа енергия и действащата нормативна регулация не предполагат безпрепятствено навлизане на нови участници, които да са в състояние да окажат траен и ефективен конкурентен натиск върху окрупняващата се група", посочват още от антимонополния орган. "По повод постъпилото предложение от уведомителя за поемане на ангажименти застрахователните дружества от Групата на Еврохолд да не разработват и да не продават застрахователни продукти, насочени към търговците на ел. енергия в България, Комисията счита, че предложените мерки са недостатъчни за отстраняване на съмненията относно конкуренцията на анализираните пазари, установени от Комисията", аргументират се от КЗК. Това е вторият провал на сделката на ЧЕЗ, след забраната на КЗК от миналото лято активите й в България да се придобият от "Инерком". Тогава мотивът бе, че компанията купувач има слънчеви електроцентрали, което щяло да засили позициите й на енергийния пазар и можело да злоупотребява с мощта си. Макар "Инекрокм" да представи документи, че собственичката на компанията Гинка Върбакова се е разделила със слънчевия си бизнес, КЗК не промени мнението си. В началото на октомври от управата на ЧЕЗ заявиха, че ако България за втори път възпрепятства продажбата на активите й, компанията ще запази собствеността си и ще продължи да работи в страната. Още преди КЗК да обяви, че ще прави задълбочен анализ на сделката с "Еврохолд", един от основните акционери в холдинга Асен Христов коментира, че "има структури и извън България, които се стремят да попречат на сделката". "Въпросът е дали в България има достатъчно предатели, които да ги подкрепят", каза той в деня на представянето на визията на компанията му за развитие на електроразпределителната мрежа в Западна България.

Прочети цялата публикация