Cross.bg | 26.10.2020 15:58:01 | 48

ЕНЕРГО-ПРО Продажби издаде окончателните фактури на регулиран пазар за небитовите клиенти


Задължителната либерализация за небитовите клиенти от 01.10.2020 г. наложи прекратяването на техните договорни отношения с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД по продажба на електрическа енергия по регулирани цени към 30.09.2020 г. Компанията приключи отчитането на потребената от тези клиенти електроенергия до края на месец септември при условията на сключен договор на регулиран пазар. За да не възпрепятства процесите по излизане на свободен пазар или преминаване към доставка при условията на типови договори за небитовите клиенти, ЕНЕРГО-ПРО Продажби издаде окончателна фактура в качеството си на краен снабдител със срок за плащане, различен спрямо обичайния досега, както следва: - Окончателната фактура на небитовите клиенти, които са имали стандартен срок за плащане до 1-во число на месеца, с краен срок за плащане до 27.10.2020 г., вместо 01.11.2020 г; - Окончателната фактура на небитовите клиенти, които са имали стандартен срок за плащане до 10-о число на месеца, с краен срок за плащане до 27.10.2020 г., вместо 10.11.2020 г.; Това на практика означава, че част от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще имат падеж през месец октомври за два отчетни периода. Това е еднократна промяна в отчитането и фактурирането, която е в отговор на изискванията за уреждане на договорните отношения на небитовите клиенти, подлежащи на задължителна либерализация

Прочети цялата публикация