Cross.bg | 19.10.2022 08:50:01 | 167

Проектът RUR’UP изследва устойчивото развитие на селските райони чрез иновативно образование


В „Софарма Бизнес Тауръс“ се проведе Националната среща по проект RUR’UP, по време на която участниците в международния проект споделиха опит и обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред образованието и пред периферните селски райони. Водещ партньор за България по проект RUR’UP е катедра „Икономика на природните ресурси“ към УНСС, а Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) е асоцииран партньор. През последните две години седем образователни институции и техните асоциирани партньори от България, Гърция, Ирландия, Румъния, Финландия, Франция и Хърватска, си партнират за разработването и прилагането на иновативни образователни програми за обучение, насочени към нуждите на периферните селски райони в Европа по проект RUR’UP. Проектът се фокусира върху създаването на активни, образовани и мотивирани хора в селските райони, които познават своите населени места, както и техните силни и слаби страни. „Периферните територии имат решаваща роля за жизнеността на селските райони в Европа. Тяхното устойчиво развитие поддържа и подобрява околната среда, селското наследство и биоразнообразието, като същевременно подобрява социално-икономическите условия и сближава общностите в селските райони“, изтъква доц. д-р Янка Казакова-Матева от катедра „Икономика на природните ресурси“, ръководител на проекта

Прочети цялата публикация