Mediapool.bg | 14.11.2023 12:45:00 | 68

Екоминистерството бави 7 години приемане на план за парк "Витоша", платен с европари


Екоминистерството бави 7 години приемането на актуализиран план на природен парк "Витоша", независимо че проект за такъв е изработен и платен по европрограма “Околна среда” още през 2016 година. Ситуацията крие редица рискове за защитената територия, наред с това са установени опасни сгради в нея, непремахнати незаконни строежи и дори незаконна бариера. Това са част от основните изводи на Сметната палата, която е извършила одит на парка. В доклада на институцията се посочва, че паркът в момента се управлява с план от периода 2005-2014 г. Проект, платен с европари стои на трупчета През 2013 г. министърът на околната среда и водите е утвърдил задание за разработване на проект на актуализация на Плана и е осигурено еврофинансиране по програма „Околна среда 2007-2013“. През октомври 2015 г. проектът е внесен в МОСВ за съгласуване, а в края на 2016 г. е верифицирана сумата по окончателното плащане на изпълнителя. Независимо от всичко въвеждането в сила на актуализацията стои на трупчета. “Лошата практика показва липса на институционална воля и е индикатор за наличието на сериозен систематичен проблем и по отношение на други паркове и заплашва ефективността и устойчивостта на управлението на защитените територии", посочват одиторите. Независимо че действащият план на природен парк “Витоша” е загубил актуалност след 2014 г., докладът установява, че до 2021 г. е постигнато само 75 на сто изпълнение на заложените в този план мерки от 2005 г., което не допринася в достатъчна степен за ефективното управление на защитената територия. "Необяснимо дългата продължителност на процедурата по утвърждаване на плановете от МОСВ води до неактуалност на посочените данни и извършените проучвания, които са направени по време на изготвяне на проекта на план за управление и риск актуалното състояние на парка да не съответства на посоченото в плана", добавят одиторите. Опасни и незаконни сгради в парка По време на одита, реализиран на място през май 2022 г., е извършена проверка на място на 5 обекта с установени проблеми от назначената от министъра на земеделието и храните междуведомствена работна група. Установено е, че хижа "Есперанто" е в много лошо състояние, необитаема, рушаща се и опасна за околната среда и здравето на туристите. Тя е собственост на Министерство на земеделието и храните, като имотът е предоставен на Югозападното държавно предприятие през 2019 г., но не са извършвани ремонтни дейности поради необходимост от значителни финансови средства за възстановяване на сградата. Правните възможности за подобряване на състоянието на имота са публично-частното партньорство, продажбата или отдаването му под наем, които възможности не са използвани От различни фирми, сдружения, в т.ч. и туристическо дружество “Есперанто” са заявени инвестиционни намерения за стопанисване на хижата, за които от министерството не са предприети действия за реализирането им. Опасна е сградата и на почивен дом "Иглика". Тя е с предписание да се затвори достъпа до нея в срок до 3 месеца от издаденото през 2021 г. предписание на компетентните органи. Имотът все още е в лошо състояние, необитаем, с рушаща се фасада и е опасен за преминаващите, а достъпът до него не е обезопасен. Установено е, че не е премахната едноетажна постройка от 3 павилиона на ул. "Беловодски път", определена от заместник-кмета на район “Витоша” през 2020 г. като незаконна. Не е премахната и поставена бариера пред паркинга на хижа "Звездица", в нарушение на Закона за горите, която до май 2022 г. все още не е премахната, въпреки дадените предписания за това. Одиторите установяват и озеленяване с неприсъщи за парка растителни видове около хотел "Елица" в парка, за което е съставен акт за установяване на административни нарушения, и което не е премахнато. Има реализирани и добри практики Одиторите установяват и доброто изпълнение на част от заложените в годишните планове дейности като поставени горски аптечки. Ремонтирани и възстановени са бордюри по туристическата алея в местност "Златни мостове"; ремонтирана е чешма в местност "Игликина поляна", както и каменният мост и парковата инфраструктура при хижа "Момина скала"; поставени пътни забранителни знаци за ограничаване на достъпа на моторни превозни средства към туристическите алеи. Нужна е прозрачност Одиторите установяват, че към Дирекция Природен парк "Витоша" е създаден Консултативен съвет за управлението и развитието на парка с участието на заинтересованите страни, но дейността му не е достатъчно прозрачна и ефективна. От министъра на земеделието и храните е създадена междуведомствена работна група за решаване на проблеми на сградния фонд в парка, но няма срокове за изпълнение и отчитане на дейността й. Финансирането на дейностите в защитената територия е с бюджетни средства, европейски средства, дарения и други източници. Не е използвана законовата възможност Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда да финансира дейности и екологични проекти за постигане на целите по управлението на парка. От всички общини само Столична община планира и разходва средства за поддържане и опазване на зелените площи в границите на парк "Витоша". От бюджета на Столична община са финансирани дейности и мероприятия на територията на парка, свързани с бездомните кучета, поддържането на пътна настилка, автобусните спирки, опазване на зелените площи и горски територии и др. Размерът на изразходваните средства за периода 2018-2021г. надвишава осигурените и предоставени на дирекция ПП “Витоша” за изпълнението на дейности на територията на парка. От общините Самоков, Перник и техните общински предприятия, управляващи земи и гори на територията на ПП “Витоша”, не са изпълнявани дейности на територията на парка за същия период. През периода 2018-2021 г. е осъществявана контролна дейност за спазването на режимите за ползване и опазване, както и за спазване на определените забрани в защитената територия. Съставени са 70 констативни протокола и 15 акта за установяване на административни нарушения. Независимо от извършените проверки, съставените актове за административни нарушения и издадените наказателни постановления през периода 2018-2021 г., не всички коригиращи действия и дадени предписания за възстановяване на състоянието на парка са осъществени. Липсват въведени от общините Перник и Самоков отговорности за осъществяване на административнонаказателна дейност и това е предпоставка за неефективното изпълнение на тази дейност. Сметната палата е дала общо 19 препоръки на министрите на околната среда и водите и на земеделието и храните, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и на кметовете на общините Самоков и Перник. Сметки без кръчмар Одиторите посочват като съществен недостатък, че според Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление няма изисквания плановете за управление да съдържат остойностяване на предложените мероприятия, програми, дейности и проекти, което създава риск за регулярното осигуряване на необходимите бюджетни средства. Няма и задължение за конкретни срокове за изпълнение на мерките, проектите, оперативните задачи, а също и в работните планове. Установяват се и срокове, които са изтекли преди планът да бъде приет. В доклада се посочва, че освен МОСВ и неговите регионални структури, основни органи които провеждат и осъществяват управлението и контрола в защитените територии, функции и отговорности имат и Министерството на земеделието и храните и неговите структури, които изпълняват дейностите по плана - Изпълнителна агенция по горите (чрез създадена Дирекция природен парк „Витоша“), Регионална дирекция по горите-София и Регионална дирекция по горите-Кюстендил, както и Югозападното държавно предприятие. Кои защитени територии се управляват по стари планове? Природен парк “Рилски манастир”, срокът за изпълнение на плана за управление на който е изтекъл през 2013 г. Природен парк “Шуменско плато”, срокът за изпълнение на плана за управление на който е изтекъл през 2018 г. Природен парк “Врачански балкан” и “Златни пясъци”, срокът за изпълнение на плановете за управление на които е изтекъл през 2020 г. Кои природни паркове нямат въобще приети планове за управление? Природен парк “Сините камъни” няма план за управление, въпреки отдавна изтеклия законов срок за неговото приемане. Природен парк “Странджа” е разработен план за управление, приет през 2004 г., който поради възражения на общините Малко Търново и Царево е преработен и през 2006 г. е депозиран в МОСВ . Към края на 2022 г. все още няма приет план за управление на природния парк.   

Прочети цялата публикация