БНР | 23.04.2020 11:47:46 | 68

КФН одобри проспекта на ПИБ за емитиране на акции за увеличаване на капитала


Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Акциите на стойност 5 млн. лева ще бъдат емитирани в резултат на увеличаване на капитала на банката.

Емисията е в размер до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една.

Финансовият регулатор вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Преди седмица Първа инвестиционна банка обяви, че е взела решение за увеличаване на капитала си с до 25 млн. лева. Тогава ПИБ посочи, че всяка една от новите акции ще бъде с номинална стойност в размер на 1 лев и емисионна стойност в размер на 8 лева. Според ПИБ новата емисия акции ще позволи на банката да привлече свеж финансов ресурс и същевременно капитал от най-високо качество до 200 млн. лева. Банката възнамерява да използва увеличението на капитала, за да осигури изпълнението на стратегията си за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и кредитирането на малки и средни предприятия.

Според ПИБ, с пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка. Присъединяването на България към Европейския банков съюз и валутния механизъм ERM II ще предостави на страната едновременно финансовата сигурност на стриктния контрол на ЕЦБ, и достъп до привилегии и облекчения, достъпни за държавите- членки на еврозоната.


Прочети цялата публикация